”Det är liksom vår framtid vi har att göra med” : En kvalitativ studie om polisers upplevelser av det förebyggande arbetet mot ungdomsbrottslighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för hur polisen i region Värmland och närliggande regioner upplever det förebyggande arbetet mot ungdomsbrottslighet. Det som undersöks är hur det förebyggande arbetet fungerar, vilka hinder som kan identifieras och hur polisens samverkan med andra organisationer påverkar ungdomar. Studien utförs med en kvalitativ intervjustudie där fem kommun- och områdespoliser deltar. För att besvara studiens frågeställningar används teorier såsom stämplingsteorin, social kontroll samt sociala band för att fånga upp olika nivåer av hur individen kan påverkas av det förebyggande arbetet med inriktning på ungdomarna. I resultatet identifieras tre teman, vikten av att skapa förtroendeingivande relationer till ungdomar, bekräftelse och attityder. Att bygga förtroendeingivande relationer till ungdomar genom sin närvaro kan skapa en god grund till att hjälpa ungdomar och identifiera de ungdomar som har störst behov av hjälp. Bekräftelse ses som ett behov hos de unga och där polisen med sitt arbete kan hjälpa till genom att finnas till hands. Resultaten visar även att det kan finnas ett svagt förtroende för polisen samtidigt som unga som grupp ibland kan få negativa attityder från omgivningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)