Elproduktionskostnad för kärnkraft och vindkraft

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

Författare: Kasper Nilson; Anton Tuvlind; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den här rapporten syftar till att ta fram elproduktionskostnad för ny kärnkraft och vindkraft i Sverige. Tidsperspektivet är investeringar som gjorts nyligen i kraftslagen eller som görs idag. Elproduktionskostnad är endast en del av det konsumenten betalar för på sin elräkning. Samhällskostnader och elnätskostnader står för 70 procent av kostnaderna. Elproduktionen har direkta kostnader som uranbränsle i kärnkraften och underhållsarbete i vindkraften. Det finns också kostnader som är svårare att kvantifiera som slutförvaring av kärnbränsle samt vindkraftens påverkan på omgivning och natur. I rapporten används en beräkningsmodell för att kalkylera elproduktionskostnad i Sverige för kärnkraft och fyra typer av vindkraft där direkta kostnader, kapitalkostnader och styrmedel är i fokus. Beräkningsmodellen är från 2014 och rapporten uppdaterar indata för 2018. I referensfallet kostar elproduktion från kärnkraft 58 öre/kWh och från landbaserad vindkraft 45 öre/kWh inklusive styrmedel. Havsbaserad vindkraft är dyrare. Investeringskostnaden i kärnkraft har stor inverkan men är särskilt svår att bestämma eftersom det inte byggts kärnkraft i Väst på länge. Kalkylränta är också svårbestämd och har betydelse för båda kraftslagen. Elcertifikat har per certifikat tappat i värde sedan 2014. De externaliteter som inte medtas i beräkningsmodellen adderas slutligen som för- och nackdelar och ger en helhetsbild av elproduktionskostnaderna. Båda kraftslagen har goda framtidsutsikter men står inför olika utmaningar. Kärnkraft är leveranssäkert medan vindkraft inte är det. Vindkraft stör sin omgivning medan kärnkraftsolyckor kan bli ödesdigra och kärnavfallshantering är etiskt problematisk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)