Vägen in till finrummet som akademitränare i svensk elitfotboll

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Antoine Meunier; Taha Nemae; [2021-10-22]

Nyckelord: fotbollstränare; rekrytering; svensk elitfotboll;

Sammanfattning: Svensk elitfotboll bedriver idag en aktiv kommersiell verksamhet, vars syfte är att utveckla klubbarna med bland annat försäljning och marknad. Men även att höja bilden för de högsta fotbollsligorna i Sverige. Utveckling och professionaliseringen av idrotten samt ledarskapet är en förutsättning föri drottens kommersialisering. För att uppnå detta så ställer svensk elitfotboll alltmer krav på att föreningen ska utbilda fotbollsspelare, där tränaren har en central roll gällande spelarens utbildning. Trots detta är det endast en väldigt liten grupp tränare som jobbar professionellt med fotboll på akademinivå. Denna unika grupp av tränare har olika bakgrunder och har hamnat där via olika rekryteringsprocesser. Därav är syftet med studien att bidra med ny kunskap inom fältet tränarrekrytering hos elitförberedande fotbollsverksamheter. Detta mer precist genom att utforska hur rekryteringen av tränare sker till akademilagen i svensk elitfotboll, samt hur tränarens utbildning och bakgrund värderas i rekryteringen. Det framkommer få tidigare studier och forskning om tränarnas bakgrund och rekrytering i elitklubbar, både i Sverige och internationellt. Till följd av detta erhåller denna studie ett unikt tillträde till en värld som är komplex och liten. För att undersöka detta genomfördes sju semistrukturerade intervjuer med akademiansvariga eller sportchefer i svenskelitfotboll. Resultatet visade att den mest frekventa metoden av rekrytering sker genom internrekrytering eller informella processer. Där tränarens bakgrund speglas av mjuka värden och social kompetens. Slutsatsen är att det finns tydliga mönster i rekryteringsprocessen, där Svensk Elitfotbolloch Elitfotboll dam som intresseorganisationer har möjlighet att påverka rekryteringsprocessen. Där tränaren även är bunden till en viss typ av bakgrund för att bli rekryterad, som till exempel inkluderar tränarens interpersonella kunskap och formella utbildningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)