Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda en patient med IVA-delirium

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Studier har visat att intensivvårdsdelirium (IVA-delirium) drabbar upp till 80 % av alla intensivvårdspatienter. Tillståndet är komplext och svårt att vårda och leder till stora konsekvenser för både patient, anhörig, vårdpersonal och samhälle. Syfte: Att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda en patient med IVA-delirium. Metod: En kvalitativ intervjustudie med tio intensivvårdssjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning i södra Sverige. Resultat: Sjuksköterskorna upplevde att tillståndet väckte starka känslor i form av påfrestning, maktlöshet och empati men de såg även möjligheter att påverka vården för dessa patienter. Konklusion: Även om patienter med IVA-delirium är utmanande att vårda kan sjuksköterskan påverka tillståndet till det bättre genom god omvårdnad. Mer forskning om sjuksköterskors upplevelser av att vårda en patient med IVA-delirium behövs för att kunna förbättra vården för dessa patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)