Läsförhståelse i NO-ämnena : En läromedelsanalys av ett läromedel inom fysik och teknik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Vårt syfte i denna läromedelsanalys är att analysera om, och i så fall hur, ett aktuellt läromedel inom fysik och kemi stödjer elevers utvecklande av läsförståelse. Detta har undersökts genom att kritiskt granska ett utvalt läromedel inom NO-ämnena. Vi har använt oss av kvantitativ analysmetod samt kvalitativ analysmetod. Utifrån dessa två analysmetoder har vi kunnat analysera om och hur ofta exempelvis frågor till läsaren förekommer samt på vilket sätt frågor till läsaren möjliggör utveckling av läsförståelseförmågan. Även då vi ser flera fördelar i hur läromedlet lockar och uppmanar till användande av lässtrategier, ser vi också hur vissa delar riskerar att försvåra för läsaren. En sådan del exemplifierar hur fetmarkerade begrepp blandas med kursiverade begrepp inom samma område. Utifrån våra inledande frågeställningar blir alltså slutsatsen att läromedlet innehåller flertalet delar som aktivt främjar läsutveckling men att det innehåller ett antal utvecklingsområden för att främja läsning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)