Undervisningsanpassningar för högpresterande elever samt särskilt begåvade elever som är högpresterande : Med fokus på matematik i grundskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Sammanfattning: Denna systematiska litteraturstudie har sin utgångspunkt i läraranpassningar för högpresterande elever samt elever med särskild begåvning som är högpresterande i matematik. Studien syftar till att undersöka vad forskning visar om hur lärare kan anpassa undervisningen för högpresterande elever samt elever med särskild begåvning som är högpresterande, i matematikundervisning med fokus på grundskolan. Frågeställningen är “Hur kan lärare anpassa undervisningen för elever som är högpresterande samt elever med särskild begåvning som är högpresterande, i matematikundervisning med fokus på grundskolan?” Studien är grundad på tolv vetenskapliga referensgranskade artiklar som inte är äldre än tio år gamla. Analysmetoden som tillämpats har varit innehållsanalys för att vetenskapligt sammanfatta artiklarna. Teorierna som observerats bland de inhämtade artiklarna har främst varit sociokulturell teori men även kognitivistiskt perspektiv har funnits. De centrala åtgärder som uppkommit har delats upp i tre kategorier; individuella åtgärder, åtgärder baserade på arbetsform och lärarens kompetens. Slutsatsen har genomsyrats av en huvudfaktor, lärares ämnes- och didaktiska kunskaper. Lärare måste även ha kunskaper om högpresterande elever och särskild begåvade elever som är högpresterande för att förstå elevernas perspektiv. Därefter är de direkta åtgärderna individuellt eller med fokus på arbetsformen i undervisningen. En faktor som påverkar båda dessa åtgärder är det sociala samspelet i klassen. Hur klassen är utformad påverkar vilka åtgärder som lämpar sig bäst i ett specifikt klassrum. Av denna anledning går det inte att generalisera en lösning för alla sammanhang. Studien påvisar även att mer forskning inom fältet krävs, med betoning på att skilja på högpresterande elever och elever med särskild begåvning som är högpresterande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)