Att arbeta inom virtuella team

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Björn Granstedt; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: De senaste årtiondenas tekniska framsteg har lett till ett globaliserat samhälle där företag i allt större utsträckning arbetar med utveckling inom geografiskt spridda team. Virtuella team är grupper som jobbar mot ett gemensamt mål och som huvudsakligen kommunicerar genom elektroniska medel. Trots att mycket arbete bedrivs i denna form spenderas förvånansvärt lite tid och resurser på att utveckla och förbättra arbetsmetoderna inom dessa. Mölnlycke Health Care som är beställare för examensarbetet har en väldigt global profil med 7200 anställda utspridda over 30 länder. De flesta anställda på huvudkontoret i Göteborg arbetar på daglig basis inom virtuella och resultatet för dessa har stor inverkan för företaget.Detta examensarbete är ett initiativ taget för att undersöka hur företaget kan förbättra sitt arbete inom virtuella team. Examensarbetet genomfördes med en inledande litteraturstudie följt av totalt femton intervjuer. Först inom företaget där åtta intervjuer genomfördes med anställde inom tre länder. Alla med olika roller men med stor vana att arbeta inom virtuella team. Efter intervjuerna på företaget genomfördes ytterligare sju intervjuer på svenska företag och med forskare som en benchmarkingstudie för att se hur de arbetar med samma frågor. Intervjupersonerna valdes för att de hade stark koppling till och god kunskap om att jobba i virtuella sammanhang och jobbade på företag som ansågs ha bra struktur för detta.Undersökningarna påvisade vikten av att skapa tillit inom virtuella team och problematiken kring att etablera en relation med någon som man inte träffar ansikte mot ansikte. Ofta upplever man det som onaturligt att försöka lära känna någon över telefon vilket leder till minskad social kommunikation. Detta får långtgående effekter i form av minskad tillit och försämrad prestation inom gruppen.Som ett steg i att utbilda de anställda på företaget togs en broschyr fram som undervisningsmaterial. Då virtuella team i realiteten kan skilja sig väldigt mycket åt inleds broschyren med en utvärdering för att se vilka faktorer som är relevanta för varje team. Broschyren är indelad i fem delar som inom empirin och intervjuerna visat sig vara kritiska för virtuella team; skapandet av ett virtuellt team, tillit, kultur, ledarskap och kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)