Anestesivårdtyngd inom operationsspecialiteten ortopedi

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Hälso- och sjukvården har ett behov av kontinuerlig vårdtyngdsmätning. Skånes Universitetssjukhus har under år 2017 utvecklat ett instrument för vårdtyngdsmätning inom anestesiologisk vård. Syfte: Med ett nytt framtaget instrument för vårdtyngdsmätning utvärdera anestesivårdtyngd inom operationsspecialiteten ortopedi på Skånes Universitetssjukhus Malmö och Trelleborgs Lasarett. Metod: Studien är genomförd som en pilotstudie med en kvantitativ ansats av icke experimentell karaktär. Instrumentet baseras på ett strategiskt urval av viktade operationskoder, inspirerat av Relative Value Guide till den svenska motsvarigheten Klassifikation av vårdåtgärder. Resultat: Medianvärde för relativ anestesivårdtyngd-Klassifikation av vårdåtgärder per operation visar sig vara signifikant lägre på Skånes Universitetssjukhus Malmö i förhållande till Trelleborgs Lasarett. I jämförelse mellan de två sjukhusen var median för total anestesivårdtyngd likartad, men Malmö uppvisade ett större spridningsmått än Trelleborg. Konklusion: Total relativ anestesivårdtyngd var likartad på de båda sjukhusen, däremot uppvisade Skånes Universitetssjukhus Malmö en större variation avseende total anestesivårdtyngd per operation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)