Medarbetarskap inom IT-branschen. En undersökning om hur medarbetarskap upplevs av anställda och påverkar deras vilja att stanna i ett företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: IT-branschens ständiga tillväxt och konstanta jakt på relevant spetskompetens, leder till ökande konkurrens mellan arbetsgivare. Hög personalomsättning blir den oundvikliga effekten för arbetsgivare som misslyckas att erbjuda sin personal en arbetsplats värd att stanna på. Denna kvalitativa intervjustudie undersöker begreppet medarbetarskap. Studien syftar till att ta reda på hur medarbetare inom IT ser på medarbetarskap och dess påverkan på viljan att stanna eller att inte stanna i en organisation. Detta mynnar sedan ut i en diskussion kring hur företag kan förbättra det strategiska arbetet med employer branding för att behålla personal i organisationen. Resultaten av studien analyseras med befintliga modeller inom ämnet och belyser hur de sociala aspekterna på arbetsplatsen spelar en avgörande roll för medarbetarens vilja att stanna på arbetsplatsen. Störst påverkan har samspelet kollegor emellan, men också det mellan chefer och medarbetare. Möjligheter till frihet under ansvar, lyhördhet för den anställdes åsikter och känslan av att det egna arbetet bidrar till att skapa värde och tjänar ett syfte, har också identifierats som avgörande faktorer för en ökad vilja att stanna på arbetsplatsen. Inom medarbetarskap beskrivs också hur ledaransvar ska fördelas mellan ledare och medarbetare. Studiens resultat visa att det tycks finnas en vilja att ta ansvar och initiativ men inte att ha en uttalad ledarskapsroll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)