Hur upplever fastighetsmäklare och företagsledning sin arbetsmiljö när fastighetsmäklare har en garantilön samt provisionslön?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att dels undersöka hur företagsledning och anställda upplever sin arbetsmiljö när anställda mäklare har en garantilön samt provisionslön. Men även hur detta lönesystem påverkar anställda ur ett hälsoperspektiv och vilken påverkan detta har på kundnöjdheten. Det primära svaret är att företagets ledning inte ser några problem med detta lönesystem ekonomiskt och anser det vara lönsamt. Det anses också ge en trygghet för mäklarna i deras arbete och har visat sig ge högre kundnöjdhet. Mäklarnas åsikter och perspektiv skiljde sig från ledningens. De intervjuade mäklarna ser ett starkt samband mellan lön och stress. Inte alla fastighetsmäklare har samma löneupplägg men samtliga tycker det hade varit positivt med en förändring inom det befintliga systemet då det finns mer att önska. Mäklarna var dock enhälliga om att behovet av en garantilön finns och att detta är något som ger en tryggare och stabilare vardag, dock kanske inte med ett sådant upplägg som företaget har idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)