GDPR & brexit - Hur påverkas aktörers personuppgiftsöverföring från EU när Storbritannien går från EU-medlemsstat till tredjeland?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Karin Matsson; [2019-02-08]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Vilka konsekvenser kan brexit komma att få för flödena av personuppgifter från EU:s medlemsstater till Storbritannien? I denna uppsats utreds olika alternativ för reglering av personuppgiftsflöden till Storbritannien när det har blivit ett tredjeland. En analys görs av vilka följder dessa skulle kunna få i förhållande till företag som vill skicka personuppgifter från EU till Storbritannien efter brexit. Framförallt undersöks om det kommer att bli någon skillnad i flödena i förhållande till hur de ser ut i EU – blir flödena av personuppgifter från EU sämre med ett Storbritannien utanför unionen? Dessutom dras slutsatser kring vilket av alternativen som egentligen innebär minst skillnad i förhållande till flödena i unionen av de alternativ som står till buds i mötet mellan GDPR och brexit.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)