“Möjligheten att rädda världen. Det är motivet.” En studie om anställdas motivation till att arbeta mot en cirkulär ekonomi

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Vår nuvarande linjära ekonomi är inte hållbar och kommer inte fungera i en världsom växer snabbare än någonsin, med större konsumtionsbehov än tidigare. Genom att byta utvår linjärekonomiska modell, till en cirkulär ekonomi, skulle det minimera de negativaeffekterna som dagens ekonomi har på miljön och dess resurser. För att genomföra dennaförändring kommer det krävas omfattande arbete från alla avdelningar inom en organisation,inte minst från de mänskliga resurserna. Anställda ses som en av de mest värdefulla tillgångarnai företag och anses vara nyckelaktörer i det dagliga arbetet.Syfte: Syftet med denna studie är att skapa ytterligare förståelse för vilken kunskap anställdahar kring cirkulär ekonomi och vad som påverkar anställdas motivation i dessa frågor. Vidaresyftar studien till att undersöka hur arbetet kan utformas för att öka motivationen hos anställda.Metod: Studiens tillvägagångssätt har präglats av en abduktiv forskningsansats. Den teoretiskautgångspunkten är baserad på tidigare studier och teorier, i form av vetenskapliga artiklar ochböcker, vilket bildade grunden för studiens empiriinsamling. Empiri samlades in genomkvalitativa semistrukturerade intervjuer, med sex anställda på GöteborgsregionensKommunalförbund med miljörelaterade arbetsuppgifter.Resultat och slutsats: Studien visar att anställda känner en motivation att arbeta mot cirkulärekonomi på arbetsplatsen genom att se att arbetet gör skillnad för flera olika nivåer i samhället.Motivationen till detta grundar sig i människans inre beteende, att det uppfyller en känsla avbetydelse. I studien visas det att det finns tre korrelerade delar som inverkar på anställdasmotivation inom detta ämne; anställda, cirkulär ekonomi och ledning, där en koppling mellandessa skulle bidra till en ökad motivation hos anställda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)