Hur skapas tolerans i religionsundervisningen för alla trosuppfattningar?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med vår kunskapsöversikt är att med hjälp av forskning och vetenskapliga texter försöka ta ställning till frågan: Hur skapas tolerans i religionsundervisningen för alla trosuppfattningar? Syftet med kunskapsöversiktens frågeställning är att dels få en djupare insikt i hur lärandeprocessen i religionskunskapsundervisningen är utformad men även om hur tolerans skapas för att inkludera samtliga elever i undervisningen. Metoden för arbetet har i första hand utgått ifrån att finna sökord med hjälp av databaser som vi ansett varit relevanta till kunskapsöversikten. Med hjälp av avgränsningsfunktioner och nyckelord har vi begränsat oss till vetenskapliga forskningsartiklar, doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser som berör vårt ämne. Resultatet visar att det finns omfattande forskning på hur religionskunskapsundervisning bedrivs och bör bedrivas samt vad som kännetecknar ett tolerant klassrumsklimat bland forskare, lärare och elever. En komplexitet inom ämnet kan göras synlig i slutsatsen gällande elevers ovilja att prata kring sin egen trosuppfattning samtidigt som forskare menar på att det är i samtalet kring egna erfarenheter tolerans kan skapas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)