Språkutvecklande miljöer : Förskollärarens syn på rummet som en tredje pedagog

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka i vilken omfattning förskollärare använder rummet som en tredje pedagog i sitt arbete med barns språkutveckling. Deltagarna i studien begränsades till verksamma förskollärare i förskolan. Genom en webbenkät besvarade ett antal verksamma förskollärare frågor kopplade till sitt arbete med rummet som en tredje pedagog. Resultatet visar att majoriteten av förskollärarna som deltagit i studien använder rummet som en tredje pedagog. Förskollärarna ser att förskolans fysiska miljö är viktig i ett språkutvecklande syfte. Resultatet visar att majoriteten av verksamma förskollärare i förskolan ser mediering genom artefakter som en viktig del i arbetet med språkutveckling. Slutsatsen av denna givande studie är att arbetet med miljön som en tredje pedagog har stor betydelse för främjandet av barns språkutveckling, autonomi och solidaritet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)