SJUKSKÖTERSKORS BEDÖMNING AV SPECIALIST-SJUKSKÖTERSKORS KOMPETENS INOM PSYKIATRISK VÅRD

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Bristen på specialistsjuksköterskor inom psykiatri är stor, men ändå efterfrågas inte kompetensen av arbetsgivaren. Förslag att minska antalet specialistutbildningar har lagts fram varav psykiatri är en av dem. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor bedömer specialist-sjuksköterskors kompetens inom psykiatrisk vård. Metod: En kvantitativ webbaserad studie genomfördes med totalt 110 sjuksköterskor med erfarenhet från psykiatrisk vård. Resultat: Den specialistutbildade sjuksköterskan bedöms ha en högre kompetens än grundutbildade sjuksköterskor av samtliga, men med lika uppgifter och ansvar. Självskattning hos specialister är högre. Erfarenhet är av stor betydelse för kompetensen. Slutsats: Kompetensen hos specialist-sjuksköterskor bedömdes vara högre än hos grundutbildade sjuksköterskor, men arbetet och ansvaret är detsamma. Det finns behov av att arbetsgivare tydligare tillvaratar kompetensen hos specialistutbildade sjuksköterskor. Synliggörandet av den specifika kompetensen kan då på sikt resultera i fler specialister inom psykiatrin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)