Villaträdgården som lundmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Lunden kan både ses som en vegetationstyp och som en företeelse. Men lunden är svår att få grepp om, hur ser den egentligen ut? Är det en naturlig landskapstyp? Vad är/har varit dess funktion? Varför är lunden ofta sammankopplad till människan som en kultplats. Detta är frågor som detta arbete har försökt att svara på under resans gång. Huvudfrågan som undersöktes i arbetet är huruvida lunden som vegetationstyp kan vara tillämpbar och intressant för villaträdgården. Eftersom lunden har haft och i viss utsträckning fortfarande har en nära koppling till människan kändes det relevant att försöka veta mer om lunden ur ett kulturhistoriskt sammanhang. Vår historia är ett viktigt verktyg för att förstå vår nutid och kunna bygga vidare på i framtiden. Arbetet har fokuserat på att dels beskriva lunden som en mytomspunnen plats, men även försökt bena ut hur denna vegetationstyp ser ut och vad som utgör dess viktigaste element. Arbetet innehåller även en fallstudie med olika lundlika miljöer som har koppling till en kulturhistorisk kontext. Med hjälp av lärdomar från både litteratur- och fallstudien har sedan 4 olika koncept skapats för en villatomt. I arbetet med utformningen av dessa koncept har den danska landskaparkitekten C. Th. Sørensen fått agera som inspiratör i metoden för själva angreppsättet av hur själva implementeringen av lundmiljön skulle kunna gå till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)