Energianalys av fastigheten Björnen : Kvarteret Björnen i Mariestad

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Denna rapport behandlar en energianalys av fastigheten Björnen i Mariestad. I rapportenkommer aspekter som antags vara kritiska för byggnadens energianvändning att behandlas.Exempel presenteras på hur framtagande av dokumentation och behandling av existerandesådan gjordes. Att dokumentation saknas eller inte är uppdaterad kan innebära problem dåfastigheten skall analyseras. Detta problem eftersträvas delvis att elimineras i denna rapportgenom de analyser som görs.Ett syfte med rapporten är att ta fram möjliga förtjänster som framtida energieffektiviseringsåtgärder påverkar. Exempelvis vid en renovering. Emellertid är en heltäckande förståelse förhur den i fastighetens tillförda fjärrvärmeenergi tillförs och används i byggnaden central. Enkartläggning av hur fastigheten fungerar i nuläget med till exempel energisignatur, samt samladstatistik finns också att tillgå. Detta skall fungera som ett underlag inför eventuella framtidaenergieffektiviserande åtgärder i fastigheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)