Barnmorskors och undersköterskors upplevda arbetssituation i samband med barnafödsel : Fokusgruppsintervjuer

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Barnafödsel är en naturlig livshändelse som symboliserar en viktig del i livet för många kvinnor. Förlossningsupplevelsen är för många föräldrar en stor upplevelse som kvarstår under lång tid. Det bemötande och stöd som ges av barnmorskan och undersköterskan under förlossningen har en betydande roll för kvinnan och dennes partners upplevelse av förlossningen. Barnmorskan och undersköterskan har olika arbetsuppgifter men strävar efter samma mål. Syfte: Var att beskriva hur barnmorskor och undersköterskor upplever sin arbetssituation i samband med barnafödsel. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ design med fyra fokusgruppsintervjuer, två med undersköterskor och två med barnmorskor. Datamaterialet analyserades systematiskt med en modell av Dahlin-Ivanoff och Holmgren. Resultat: Resultatet av analysen sammanställdes till två kategorier. Första kategorin är Ömsesidigt förtroende, vilket har tre tillhörande teman. Kommunikation, Samarbete och Teamarbete. Andra kategorin är Ohållbar arbetsmiljö, vilket har tre tillhörande teman. Stress, Känslomässig berg- och dalbana samt Ansvar. Resultatet visade på att barnmorskor och undersköterskor upplever sin arbetssituation stressig men fantastisk. De slits mellan sina känslor men älskar sitt yrke. Slutsats: Samspelet mellan barnmorska och undersköterska på en förlossningssal i samband med barnafödsel anses av personalen ha betydelse för kvinnan och hennes partners förlossningsupplevelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)