Revisionyrkets utveckling genom implementering av digitalisering : en studie som behandlar digitaliseringens påverkan på revisionen och det nuvarande kompetenskravet

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Vad är revision egentligen och varför är det så viktigt? Revision handlar om att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och förvaltning. Revision har under många år hjälpt individer att ta beslut kring ett företag utifrån kritiskt framtagna rapporter av auktoriserade revisorer som följer god redovisningssed. Revisionen är en viktig grund för intressenter och aktieägare men också för att säkerställa att juridiska och skatterättsliga restriktioner och regler som ständigt förnyas, tillämpas. Men vad som en gång var en vanlig arbetsuppgift för en revisor är idag annorlunda, digitaliseringen implementeras bland yrket genom automatiserade arbetsuppgifter och den tidigare beskrivningen på vad en revisor utför under en vanlig arbetsdag har förändrats. Syftet med denna studie är att ge en övergripande bakgrundsbild av vad revisionsyrket har haft för arbetsuppgifter och hur dessa har utförts, fram tills att digitaliseringen implementerades bland yrket och förändrade dåvarande arbetsuppgifter. Vi vill med denna studie även undersöka hur dessa arbetsuppgifter har förändrats och vilka effekterna har varit för både yrket samt dess kompetenskrav och för själva revisionen. Under den teoretiska referensramen presenteras en bakgrundsbild av revisorsrollen och dess arbetsuppgifter samt hur utvecklingen sett ut. Vi presenterar sedan två teorier som sträcker sig från den ursprungliga revisorn till den utvecklade, digitaliserade revisorn. Sist presenteras tidigare studier som behandlat revisionyrkets utveckling genom implementering av digitaliseringen. Detta för att få en förståelse kring de effekter som digitaliseringen medfört inom yrket men även för att förstå det förändrade kompetensbehovet som kommer att påverka revisionen. Med hjälp av en kvalitativ metod besvarades syftet och den insamlade empirin presenteras under empirikapitlet för att framföra respondenternas uppfattning. Sedan kopplar uppsatsen samman teori och empiri under analyskapitlet med redogörelse för likheter och skillnader mellan den tidigare bilden av revisionsyrket och dagens digitaliserade revisor med dess nya sätt att behandla sina arbetsuppgifter. Slutsatsen av studien baserat på de åsikter våra respondenter har presenterat är att digitaliseringen har påverkat revisionyrkets arbetsuppgifter på det sätt att tidigare manuella hanteringar av underlag numera tas emot och granskas digitalt. Detta genom automatiserade affärssystem vilket både bespararar tid och hindrar oenigheter då alla underlag lagras, tack vare big data system. Men risken finns att tidigare kompetens suddas ut mot den nya, digitala kompetensen som krävs för att kunna arbeta med revision, vilket är mycket viktigt att ta hänsyn till. Förslag till vidare forskning är att fördjupa sig i detalj kring det förändrade kompetensbehovet som uppstått bland yrkets arbetsuppgifter. Det är även intressant att forska kring byråer som redan nu implementerat förändrade kompetenskrav för att sedan jämföra deras lönsamhet med byråer som inte har implementerat samma krav.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)