GANT : En svensk amerikansk dröm

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Tomas Elg; Caroline Östlund; Anders Lodin; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Problem I en alltmer global affärsvärld där nationers exklusiva rätt till sina egna associationer och ursprungs markörer har upphört och de har övergått till att bli ett marknadsförings verktyg. Hur kan företag använda sig av associationer och ursprungsmarkörer som verktyg för att skapa starka varumärken och vilka problem kan uppstå i användandet av dessa verktyg? Syfte Vi vill genom en kvalitativ studie undersöka den varumärkesbyggande processen inom Gant och se hur de använder sig av associationer och ursprungsmarkörer för att stärka sitt varumärke. Metod I arbetet görs en litteraturstudie av både primära och sekundära källor. Vidare studeras, genom en intervju av det svenskägda konfektionsföretaget Gant och dess varumärkesstrategier samt om hur de associerar sig till den amerikanska östkusten, vilket sätts i relation till litteraturstudien. Resultatet av den kvalitativa studien sammanställs i analysen, vilken följs av slutsatser. Teori Teori kring varumärkesstrategier som begrepp, men även mer specifikt för just associationsmarknadsföring och ”Country-of-Origin” effekten är exempel på teorier som det lagts mest tyngd på. Empiri Den empiriska delen av uppsatsen, är baserad på en intervju med Gants Sverigechef, som speglar sina svar på de frågor som ställts, som i sig grundats i teoridelen. Resultat Gants varumärkesbyggande har skett genom att de associerar sitt varumärke med USA och kombinerar det med en europeisk elegans. De arbetar väldigt intensivt och med en professionell marknadsföring för att slutligen ha fått ett väletablerat varumärke på den globala marknaden. Resultatet är att Gant till stor del har lyckats med sina varumärkesstrategier och har lyckats att använda köpta ursprungsmarkörer och associationer, för att stärka sitt varumärke.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)