Flexibilitetens pris? En studie kring konsulters upplevda känsla av kontroll i relation till upplevd känsla av stress på arbetsplatsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Den utveckling och förändring som arbetslivet genomgått de senaste decennierna har lett till att bemanningsföretag blivit en allt vanligare företeelse i Sverige. Att arbeta som konsult via ett bemanningsföretag ställer krav på individen att vara flexibel vilket kan resultera i en känsla av stress och minskad kontroll på arbetet. Tidigare studier och forskning visar på att det finns ett samband mellan upplevd känsla av kontroll och stress på arbetet. Den negativa stress som kan uppkomma resulterar i både fysiska och psykiska konsekvenser. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur konsulter upplever känslan av kontroll i relation till upplevd känsla av stress på arbetsplatsen. Studiens metod består av semistrukturerade intervjuer med sex kvinnliga konsulter. Intervjumaterialet analyserades genom en tematisk analys för att identifiera teman kopplat till teoretisk utgångspunkt. De likheter som framkom under intervjuerna med konsulterna var att anställningsformens krav på flexibilitet leder till en bristande arbetsstruktur, snabba förändringar och ökad flexibilitet i form av att respondenterna blir inkallade med kort varsel. Dessa faktorer leder till osäkerhet, förvirring, bristande ansvar, social segregering och ett högre krav på individen att vara flexibel. Kopplat till studiens teoretiska utgångpunkt och forskning är dessa faktorer en grogrund till en bristande känsla av kontroll, vilket leder till negativ stress på arbetsplatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)