Transpråkandet ur ett lärarperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Translangauging eller transspråkande är ett arbetssätt som kan användas i skolor med många nyanlända elever. Det finns flera studier och artiklar som undersöker den teoretiska bakgrunden till transspråkande och många av dessa ger skäl till att det bör praktiseras under språkundervisningen. Dock finns det få artiklar tillgängliga för att instruera lärarna om hur de kan börja använda transspråkande i sin undervisning. Lärare som inte är bekanta med transspråkandekan vara mer tveksamma för att låta eleverna växla mellan språk eller använda sitt modersmål i klassen. Dessutom finns det en viss oklarhet om hur den praktiseras. Vårt syfte med denna studie är att öka kunskapen om hur transspråkande kan tillämpas i undervisningen av flerspråkiga elever samt att undersöka vilka attityder lärarna har gentemot den och huruvida lärarens val av klassrumsaktiviteter speglar deras attityder.Vi har intervjuat några pedagoger och observerat två av deras lektioner för att kunna se hur de arbetar med transspråkande. Resultatet av denna studie visar att transspråkande har blivit ett mer accepterat och förespråkat tillvägagångssätt för att hjälpa nyanlända elever att lära sig det svenska språket. Den visar även att deltagarna i studien anser att det är viktigt att använda flera pedagogiska metoder där eleverna får möjligheten att använda alla sina språkrepertoarer, men dessa metoder är dock både tids- och resurskrävande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)