Familjehemsvård i fokus : En kvalitativ studie om socialsekreterare inom familjehemsvård och deras förutsättningar att utföra sitt arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med studien var att identifiera bakomliggande faktorer till sammanbrott i placeringar utanför hemmet. Studien syftade även till att undersöka hur socialsekreterare inom familjehemsvård upplevde sina arbetsvillkor. Empirin samlades in genom fem semistrukturerade intervjuer med sammanlagt sex yrkesverksamma socialsekreterare inom familjehemsvård. Den insamlade empirin analyserades utifrån tre perspektiv inom organisationsteori: strukturella perspektivet, human resource perspektivet och politiska perspektivet, samt begreppet människobehandlande organisationer. Resultatet visade att socialsekreterarna upplevde hög arbetsbelastning och tidsbrist vilket genomgående påverkade förutsättningarna för utförandet av arbetet. Resultatet visade att det förelåg brist på familjehem, att konkurrensen mellan konsulentverksamheter och kommuner var hög samt att användningen av konsulentstödda familjehem hade ökat, vilket påverkade förutsättningarna för utredning av familjehem och matchning. Det framkom av resultatet att majoriteten av socialsekreterarna hade en delad tjänst, som innefattade flera arbetsuppgifter samt att personalomsättningen på arbetsplatserna var hög vilket framförallt påverkade förutsättningarna för uppföljning. Sammanfattningsvis visade resultatet att förutsättningarna för socialsekreterare inom familjehemsvård att bedriva sitt arbete och utföra utredningar, matchningar och uppföljningar var ofördelaktiga vilket på sikt ökade risken för sammanbrott. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)