Samverkan kring förskolan för barn som har eller tillfrisknat från cancer En livsvärldsansats

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte:Syftet med min studie var att se på hur samverkan såg ut kring förskolan med ett barn som har eller tillfrisknat får sin cancer mellan vårdnadshavare, lekterapin och förskolan.Teori:I min studie använde jag mig utav den fenomenologiska livsvärldsansatsen och ramade sedan in med hjälp av Bronfenbrenners ekologiska systemteori. Systemteorin hjälpte mig att se på hur samverkan fungerade mellan vårdnadshavarna, lekterapin och Förskolan.Metod:Min studie byggde på den kvalitativa ansatsen. Med hjälp av öppna samtal samlades min empiri in för att komma åt syftet med min studie och få svar på mina frågeställningar. Vårdnadshavarna, lekterapeuterna och förskollärarna fick berättat av mig vilket syfte min studie hade och att jag ville se på hur samverkan fungerade. Därefter fick de berätta om hur de upplevde samverkan.Resultat:Med hjälp av Elo och Kyngäs, (2008) induktiva analysmodell synliggjordes det hur samverkan har fungerat kring förskolan med barn som har eller tillfrisknat från cancer. Resultatet visar att samverkan har fungerat och konsultsjuksköterskan har en viktig roll kring samverkan. Resultatet visar också på att en bra samverkan kan vara avgörande för hur barnet har det på förskolan när det är på väg att tillfriskna och det är viktigt att barnet har en närvaro på förskolan trots att barnet rent fysiskt är frånvarande från förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)