Monetära och icke-monetära belöningar. Individuella faktorers påverkan på individers motivation i ett tjänsteföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Motivation är ett omdiskuterat begrepp där det finns en lång lista på teorier som försöker förklara vad människor motiveras av. Eftersom det skiljer sig väldigt mycket i innebörden av motivation för varje individ blir begreppet svårdefinierat. Vi går idag mer och mer från ett produktsamhälle till ett tjänstesamhälle. Därför är det intressant att se hur olika belöningar påverkar motivationen bland de anställda i ett tjänsteföretag och vilka faktorer som kan påverka detta. Syfte: Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt individuella faktorer påverkar hur individer värdesätter monetära och icke-monetära belöningar och dess inverkan på individens motivation i ett tjänsteföretag. Avgränsningar: Vi har avgränsat oss till några faktorer att kolla närmare på. Dessa är ålder, år på nuvarande arbetsplats, utbildningsbakgrund och kön. Vi har också valt att avgränsa oss till ett tjänsteföretag i form av ett IT-konsultföretag som grund för vår studie. Metod: Den metod som har valts är en litteraturstudie tillsammans med en enkätundersökning gjord på ett tjänsteföretags tjänstemän. Resultat och slutsatser: Vi kan dra slutsatsen att individuella faktorer påverkar hur individer värdesätter monetära och icke-monetära belöningar och dess inverkan på individens motivation i tjänsteföretaget. Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning skulle kunna fokusera på att upptäcka generella resultat för hela tjänstebranschen samtidigt som en jämförelse med andra branscher hade kunnat utveckla ett nytt och spännande resonemang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)