Att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom : En litteraturstudie ur patientens perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är vanligt förekommande, fler människor drabbas och dödsfallen ökar globalt. KOL innebär förändringar i livet för patienten och påverkar också livskvaliteten negativt. Sjuksköterskor möter patienter med KOL överallt i vården och behöver en ökad förståelse för att kunna ge stöd ur ett helhetsperspektiv. Den teoretiska referensram som användes var livsvärldsteorin.  Syfte: Syftet var att belysa hur patienter upplever att KOL påverkar deras liv. Metod: En litteraturstudie med resultat från 13 kvalitativa artiklar. Databaserna CINAHL och PsycInfo användes.  Resultat: Patienterna upplevde att KOL påverkade livet på olika sätt. Resultatet är sammanställt i två teman med sex subteman. Temana är: Psykiska påfrestningar och Begränsningar i livet. Psykiska påfrestningar har subtemana: Skuld över självförvållade, Skam över beteende och symtom, Fysiska symtom leder till psykiska påfrestningar samt Oro och rädsla inför framtiden. Begränsningar i livet har subtemana: Förlust av kontroll och självständighet samt Social isolering.  Slutsats: Konsekvenserna som KOL medför har stor inverkan på patienternas liv och detta leder till lidande för patienten. Dessutom skiljer sig patienternas upplevelser av att leva med KOL något från vårdpersonalens uppfattning om patienternas tillstånd. Detta tyder på att vårdpersonal inte har en tillräckligt god förståelse för hur KOL påverkar patienters liv. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)