Körsång inom elevhälsan? En studie om hur körsång kan användas för att motverka psykisk ohälsa bland ungdomar - genom elevhälsan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka om körsång kan användas som ett verktyg för att motverka psykisk ohälsa bland ungdomar genom elevhälsan. Vidare undersöktes även huruvida körpedagoger ser fördelar med att beakta körsångens hälsoeffekter i sin egen undervisning, och hur möjligheten för att använda körsång inom elevhälsan i dagens gymnasieskola ser ut. För att genomföra studien gjordes tre kvalitativa intervjuer med två körpedagoger och en kurator. Två av informanterna arbetar på en gymnasieskola och en informant arbetar med musik och hälsa. Resultatet av studien är att de tre informanterna pratar om hur elevhälsan skulle kunna använda sig av körsång. Informanterna talar om några faktorer som kan skapa psykisk ohälsa hos elever så som betyg och bedömning, prestationsångest och jämförelse mellan eleverna. Vidare diskuterade informanterna hur körsångens hälsoeffekter kan gynna elever och körpedagoger. Avslutningsvis diskuterar de möjligheten för att kunna arbeta med körsång inom elevhälsan på gymnasieskolor. Av resultatet dras slutsatsen att körsång kan användas som verktyg inom elevhälsan, men att det finns svårigheter att få ihop det organisatoriskt. Körpedagoger kan gynnas av att beakta körsångens hälsoeffekter, men får även med sig hälsoeffekter automatiskt i sitt praktiska arbete. Informanterna ser positiva effekter i att använda körsång som en frivillig aktivitet efter skolan eller att elevhälsan kan rekommendera elever med psykisk ohälsa att sjunga i kör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)