Sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre personer i palliativ vård: En Systematisk Litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Maria Illanes Velasquez; Jessica Katty Norlin; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Andelen äldre personer förväntas att öka i framtiden, vilket kan medföra att dessa personer kan ha behov av palliativ vård förr eller senare i livet. För äldre personer är det viktigt att bygga en relation med sjuksköterskan för att detta ska kunna bidra till styrka och trygghet under den sista tiden av deras liv. Anhöriga anses vara en viktig del inom den palliativa vården för både patienter och sjuksköterskor. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård för äldre personer. Metod: Systematisk litteraturstudie, tretton vårdvetenskapliga artiklar har analyserats och presenteras i resultatdelen. Resultat: Två teman och fyra underteman framkom under analysen. Tema 1) Att vara begränsad i vårdandet: sakna stöd i vårdandet och otillräcklighet i vårdandet. Tema 2) Betydelsen av en vårdande relation: se anhöriga som resurs och relationen med den äldre patienten. Slutsats: Sjuksköterskor erfor positiva och negativa känslor i vården av äldre patienter inom palliativ vård. De positiva upplevelserna var när sjuksköterskan fick stöd av anhöriga och kunde tillgodose de äldres individuella behov. De negativa upplevelserna var att hen kände sig begränsad att ge palliativ vård på grund av bristande stöd från kollegor. Brist på utbildning och kunskap kunde leda till att inte kunna lindra lidande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)