Beställarens syn på partnering

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Samverkansformen partnering har under de senaste åren använts i stor utsträckning på den svenska byggmarknaden. Arbetssättet kom till Sverige i slutet av 1990- talet och har främst under de senaste fem åren etablerat sig hos beställare och byggentreprenörer. Trots det så är det fortfarande ett helt nytt begrepp för många. Då byggbranschen är relativt konservativ har det tagit tid att etablera partnering i branschen. Många var i början tveksamma och skeptiska till detta nya sätt att arbeta på. Det har visat sig vara få beställare om ångrar sig efter att ha genomfört ett projekt med partnering som samverkansform. Det har istället visat sig vara så fördelaktigt att beställarna fortsätter genomföra projekt utefter denna nya modell. Detta examensarbete har undersökt hur beställare ser på partnering idag. Genom intervjuer har det gjorts en sammanställning av hur byggbranschens beställare förhåller sig till partnering och hur långt fram de har kommit i användandet av samverkansformen. Från intervjuer och litteraturstudie framkommer det att partnering ställer stora krav på beställarna. De blir tvungna att engagera sig mer i ett projekt och de behöver höja sin byggtekniska kompetens. Det behövs utbildning i partnering bland beställare. Det blir tydligt då det har visat sig att de olika beställarna har sin syn på arbetssättet. Då det är projekt med karaktärer som är komplexa, stora, med höga risker och med pressade byggtider har det framkommit att partnering lämpar sig bäst. Beställarna ser ljust på framtiden och de menar att användandet av partnering kommer att öka. Det är en samverkansform där alla spelar med öppna kort och har ett gemensamt moraliskt ansvar. Detta nya arbetssätt har visat sig tilltala människor i branschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)