Att leva med stomi - patienters upplevelser. : En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: En stomi är en öppning på buken med syfte att avleda avföring. Bakomliggande sjukdomar är vanligen cancer samt inflammatoriska tarmsjukdomar. En stomi innebär en förändring i kroppsfunktionen med effekter på flertalet dimensioner. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av att leva med stomi. Metod: Litteraturstudien är baserad på åtta kvalitativa artiklar, som analyserats med Fribergs femstegsmodell och som kvalitetsgranskats utifrån Olsson och Sörensen. Resultat: Fem kategorier identifierades: ”En förändrad kropp”, ”Sociala konsekvenser”, ”Att hantera vardagen”, ”Stöd och bristande stöd från omgivningen” samt ”Möte med vården”.   Konklusion: Att få en stomi beskrivs som en stor förändring i livet med effekter på kroppsbilden, sexlivet samt sociala relationer. Resultatet har i denna litteraturstudie analyserats i relation till Roys adaptionsmodell, som handlar om människans förmåga att anpassa sig till en förändrad miljö och anpassningen av denna miljö med hjälp av copingprocesser och bemästring av hinder. Bemästring av dessa hinder innebär en utmaning som patienten behöver stöd från sjuksköterska och närstående för att hantera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)