”Lilla gumman” - En kvalitativ undersökning av kvinnliga polisers upplevelse av att arbeta i ett mansdominerat yrke

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Sedan kvinnor först fick antas till polisutbildningen på samma villkor som män har fler kvinnor blivit poliser i Sverige. Det har gått 62 år sedan dess men det råder än idag inte en jämn könsfördelning inom myndigheten. Endast 33% av alla svenska poliser var kvinnor i augusti 2018 (se bilaga 2). Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka kvinnliga polisers upplevelse av att arbeta i ett mansdominerat yrke med fokus på deras eventuella upplevelse av sexuella trakasserier och/eller sexistiska kommentarer när de har varit i tjänst. Studien bygger på sex kvalitativa intervjuer med svenska kvinnliga poliser. Den insamlade empirin kodades och analyserades i relation till feministisk politisk teori av Höjer och Åse (1996) som använde teoretiska begrepp så som könsmaktsordning och könsarbetsdelning samt teorin om maskuliniteter och femininiteter av Messerschmidt (2004) som definierar hegemonisk, medverkande, underordnade och oppositionell maskulinitet och femininitet. Även tidigare forskning av Rabe-Hemp (2009), Swan (2016), Granér (2004) och Åse (2000) har använts för att analysera empirin. Studiens resultat visar att majoriteten av de kvinnliga poliserna har upplevt sexistiska kommentarer och/eller sexuella trakasserier från allmänheten, kollegor och chefer. Informanterna beskrev en grov och maskulin jargong inom Polismyndigheten där sexuella skämt förekommer. De vittnade även om att kränkande beteende mot kvinnor och hegemonisk maskulinitet delvis accepteras inom myndigheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)