Att främja ungdomars hälsa: ”Det handlar ju om att få ungdomarna att växa, ta för sig och tycka det här är roligt” : - En kvalitativ intervjustudie om aktivitetsledarskapet i Aktivitet Förebygger

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

BAKGRUND: Föreningslivets hälsofrämjande potential var utgångspunkten för projektet Aktivitet Förebygger (AF) som 2009 startades upp som ett samarbete mellan skolorna och föreningslivet i Ängelholms kommun, i syfte att främja ungdomarnas fysiska och psykiska hälsa. I tidigare studier kring hälsofrämjande interventioner för ungdomar, riktades fokus mot mottagarna av projektet, d.v.s. ungdomarna, men eftersom processen i vilken hälsa främjas och skapas, är lika intresserat ur ett hälsopedagogiskt perspektiv, riktade denna studie istället fokus mot ledarna. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR: Syftet med studien var att belysa aktivitetsledarskapet i Aktivitet Förebygger ur ett ledarskapsdidaktiskt perspektiv och att be­svara följande frågeställningar, a) Vilka villkor för aktivitetsledarskapet, i form av utmaningar och möjligheter, ger ledarna uttryck för i relation till rollen som aktivitetsledare i AF? b) Vad (vilka värden, kunskaper och erfarenheter etc.) uppger aktivitetsledarna att de vill utveckla hos eleverna inom ramen för AF-aktiviteten och hur förhåller det sig till de hälso­främjande ambitioner som finns för projektet? c) Vilka hälsopedagogiska strategier och metoder ger ledarna uttryck för i relation till den egna AF-aktiviteten, för att uppnå dessa värden, kun­skaper och erfarenheter? METOD: Studien var kvalitativ med hermeneutik­inspirerad ut­gångspunkt, och genomfördes som en intervjustudie med sex aktivitetsledare från såväl idrottsliga som estetetiska verksamheter. RESULTAT: Studien visadeatt ledarna både såg AF som en möjlighet att marknadsföra den egna aktiviteten mot en bredare publik och att göra något för de ungdomar som står utanför föreningslivet. Däremot framkom att ledarna upp­levde låg motivationsnivå som en utmaning. Dessutom framgick att ledarna hade en bred variation av hälsofrämjande ambitioner, där vissa var direkt relaterade till aktiviteten medan flertalet ambitioner berörde områden som sträcker sig utöver själva aktiviteten såsom att bidra till personlig utveckling och ett socialt kontaktnät. De strategier som om till uttryck var något otydliga, men kunde relateras till de tre områdena, aktivitetsmiljön, aktiviteten som sådan samt till det egna ledarskapet. DISKUSSION OCH SLUTSATS: Den här studien gav en bild av hur aktivitetsledarna beskriver sitt arbete. De hälsofrämjande ambitioner som framfördes med fokus på såväl aktivitetsspecifika som sociala färdigheter, bekräftade resultatet av tidigare studier om ledarskap i ungdomsaktiviteter. Ledarskapets sociala och uppfostrande dimension var framträdande i ledarnas berättelser. Mötet mellan föreningsliv och skol­verksamhet be­skrevs som positivt främst eftersom det utgjorde en kontaktyta mellan föreningarna och ung­domarna. För framtida forskning föreslogs observationsstudier som belyser hur ledarskapet tar sig uttryck i praktiken liksom såväl kvalitativa som kvantitativa studier som belyser ung­domarnas syn på ledarskapet och AF-programmet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)