Hållbarhet och engagemang : - En studie om konsumenters uppfattning och förutsättning att konsumera hållbara produkter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Författare: Jonas Thordeman Andersson; Jakob Bertilsson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: En hållbar konsumtion anses för sverige vara ett av agenda 2030 svårast mål att uppnå. Målet handlar om att behöva ställa om till en hållbar konsumtion. Därför är det viktigt att arbeta fram metoder som hjälper svenska konsumenter att göra just detta. Utsläppen från svenskarnas konsumtion har endast minskat minskat med 5% de senaste tolv åren. Vid köp av produkter går alla konsumenter genom köpprocessen. I köpprocessen samlar konsumenten information, utvärderar och genomför beslut. Efterfrågan och utbudet ökar på hållbara produkter. Trots detta står försäljningen av hållbara produkter i dagligvaruhandeln endast för ett fåtal procent. Detta fenomen har undersökt och forskare har identifierat bland annat faktorerna produkt, pris och egenskaper har inverkan på detta fenomen. En hållbar utveckling kräver ett engagemang, men även egenskaper som ansvarskänsla och omtanke till sin omgivning och en förståelse om vad som händer om konsumtion av icke-hållbara produkter fortsätter. En hållbar konsumtion kräver förutsättningar så som inkomst, nätverk och kunskap. Engagemanget från konsumenterna hindras ofta på grund av att de rätta förutsättningarna inte finns tillgängliga och att de egna intressena kommer i första hand. Syftet med denna studie var att skapa förståelse för konsumenters uppfattning samt förutsättningar för hållbar konsumtion. Denna uppsats har genomförts med en kvalitativ ansats med ett abduktivt förhållningssätt. Det teoretiska kapitlet har byggt upp på litteratur som primärt har hittats Linnéuniversitetets sökfunktion “Onesearch” och databasen “Diva-portalen”. Empiri avsnittet har baserat på datainsamling från de semistrukturerade intervjuerna som utfört med de sex respondenter som har deltagit i studien. Sedermera har den insamlade data och teorin vävts med en komparativ analys Forskarna har visat att konsumenter besitter låg medvetenhet och kunskap för hållbara produkter och har ytterst begränsade kunskaper inom konsumtion och dess påverkan. Konsumenter ansvarskänsla behöver stärkas, proaktivt behandla och vårda förtroendet, samt underlätta förståelsen för konsumenter kan transformationen från ett icke hållbart beteende till hållbart beteende underlättas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)