Förskollärares arbete med konstaktiviteter : Barns utveckling i samband med konst och konstnärliga uttrycksformer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Sammanfattning Konst ses som ett betydelsefullt kommunikationsverktyg där barnen ges möjlighet till att uttrycka sina tankar, ideer, åsikter och känslor. Arbetet med konst och dess uttrycksformer anses vara en viktig del i att ge barn en djupare förståelse, exempelvis för olika begrepp. Det är också ett sätt att inkludera alla barn eftersom olika uttrycksformer skapar varierande inlärningsmiljöer. Det gör att alla barn ges förutsättningar till att lära sig nya kunskaper. Syftet med undersökningen är att ta reda på förskollärares beskrivningar av deras uppfattningar om vad barnen utvecklar för kommunikativa och sociala förmågor i samband med konst. Syftet är även att undersöka hur förskollärarna arbetar med konstaktiviteter i sina verksamheter. Undersökningen utgår från två frågeställningar som är följande: hur beskriver förskollärare barns utveckling av kommunikativa och sociala förmågor i samband med konstaktiviteter? Och hur beskriver förskollärare de konstaktiviteter som utförts i verksamheten, samt dess bidragande faktorer till barnens utveckling? Den kvalitativa metoden intervju har använts för att besvara undersökningens syfte och frågeställningar. Det var fyra intervjuer som genomfördes på fyra olika förskolor. Förskolorna där intervjuerna genomfördes har beskrivit att de arbetar aktivt med skapande eller estetiska lärprocesser. Resultatet av undersökningen visar att barn utvecklar flera kommunikativa och sociala förmågor under konstaktiviteter. De kommunikativa förmågor som barnen utvecklade var exempelvis ordförrådet, sin förmåga att diskutera och uttrycka sig med icke-verbala uttrycksformer. De sociala förmågor som barnen utvecklade var turtagning, konflikthantering och sociala koder. I det sociala samspelet som sker lär barnen sig att ta del av andras kunskaper och att lära ut sina egna. De konstaktiviteter som främst genomförs i förskolan handlar om bildkonst exempelvis rita, måla och skulptera. Vid de tillfällen barnen fått ta del av konstverk som konstnärer skapat görs det främst i form av konstvandringar, både ute i samhället på torg och parker men även i konsthallar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)