Landskapsanalys med GIS och ett skogligt planeringssystem

Detta är en Magister-uppsats från SLU/Dept. of Forest Resource Management

Författare: Karin Fredberg; [2000]

Nyckelord: landscape;

Sammanfattning: Skogsvårdsorganisationen startade en rikstäckande utbildningskampanj under 1999 kallad Grönare Skog. En viktig del av kampanjen utgjordes av de demon­ strationsområden som planerades och färdigställdes under våren 1999. För de landskapsavsnitt där demonstrationsområdena förlades krävdes ett fördjupat underlag med avseende både på kulturella och biologiska faktorer. Syftet med examensarbetet var att ta fram planeringsunderlag på landskapsnivå för de aktuella områdena i form av temakartor över t.ex. lövskogsandel och nyckel­ biotoper, att studera den historiska förändringen av lövskogens utbredning samt att genomföra en analys med avseende på skogens ekonomiska nuvärde. studie­ objektet är beläget i östra Göinge kommun i nordöstra Skåne. De delar av området som idag klassificeras som nyckelbiotoper var 1936 till 80% lövskogar och till 20 % blandskogar. Mycket av den tidigare lövskogen har till idag gjorts om till barrskogar och knappt några nya lövskogar har skapats. Att inte ta hänsyn till naturvården ger högst nuvärde. Ä ven tillväxten och avverkningen blir större om man ej tar hänsyn till naturvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)