Valdeltagandet i USA : En jämförande fallstudie om Minnesota och West Virginias valdeltagande

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Författare: Sara Gezaw; [2017]

Nyckelord: valdeltagande; valresultat; presidentval; socioekonomi; juridik;

Sammanfattning: Often when we think about democracy our thoughts are drawn to the thought of a political election. The US has for a very long time had low election turnout regarding to the presidential elections. In this qualitative case study the author analyzed two possible factors to study if they could explain the turnout rates in West Virginia and in Minnesota. The two possible explanation factors that were analyzed in this report was legal factors and socioeconomic factors. The theories that were used in this report was; rational choice theory, the standard socioeconomic status model and Jan Teorells explanation theory for voter turnout. The author concluded in the end of the study that both factors could explain the differences in the voter turnout between the two states.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)