Hur har digitaliseringen påverkat redovisningsföretags affärsmodell? - En studie om hur digitaliseringen påverkat affärsmodellen för redovisningsföretag samt redovisningskonsulters arbetsuppgifter och värdeskapande

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Digitaliseringen har länge varit ett fenomen som påverkat redovisningsbranschen. Det digitala arbetssättet har ersatt det tidigare arbetet som skedde med papper och penna och i vissa fall helt automatiserat arbetsprocesser för en redovisningskonsult. Tidigare forskning menar att denna förändringsprocess kommer att utvecklas i allt snabbare takt framöver då tekniken ständigt förbättras. Digitaliseringen har inte alltid upplevts som något positivt trots att man på senare år kunnat konstatera att den medfört potential för enorma produktivitetsvinster för de företag som följer med i utvecklingen. Digitaliseringen har därmed skapat en situation där redovisningsbyråerna kan tänkas behöva se över sina affärsmodeller samt sättet man levererar kundvärde på.Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om digitaliseringen enligt redovisningskonsulter har påverkat affärsmodellen för redovisningsbyråer och därmed även se hur redovisningskonsultens arbetsuppgifter och värdeskapande har förändrats.Avgränsningar och metod: Studien har avgränsats till att i den mån det går enbart intervjua auktoriserade redovisningskonsulter då en längre erfarenhet och kunskap från branschen krävs för att kunna ge svar på studiens syfte och frågeställningar. Studien är baserad på en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer med respondenter från olika redovisningsbyråer legat till grund för den empiriska datan.Resultat och slutsatser: Resultat från studien visar på att digitaliseringen har påverkar redovisningskonsulters arbetsuppgifter där stora delar av det manuella arbetet blivit automatiserat. Detta har skapat ett förändrat sätt för redovisningskonsulter att skapa kundvärde på där ett mervärde blivit det centrala. Detta mervärde skapas i form av en framåtblickande rådgivning. Sammanfattningsvis visar studien på att digitaliseringen påverkat affärsmodellen för redovisningsbyråer samt förändrat arbetsuppgifter och det värde som en redovisningskonsult skapar.Förslag till fortsatta studier: Då studien visar på en förändring av redovisningskonsultens arbetsuppgifter skulle fortsatta studier kunna handla om hur digitaliseringen påverkar den kompetens som är aktuell för en redovisningskonsult.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)