Utstationering och den svenska modellen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Utstationering av arbetstagare inom EU är en fråga som diskuterats flitigt de senaste decennierna, inte minst här i Sverige. Uppsatsens syfte är att redo-göra för rättsutvecklingen kring fenomenet både vad gäller unionsnivå och svensk nationell nivå. Uppsatsen presenterar de stora händelserna på området framförallt genom behandling av direktiv, avgöranden från EU-domstolen och den svenska lagstiftningsprocessen. Därefter analyseras och diskuteras rättsutvecklingen, framförallt i relation till Sverige och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Slutligen försöker uppsatsen svara på huruvida den föreslagna svenska lagstiftningen är fören-lig med EU-rätten. Mina slutsatser är att den svenska modellen hållits tillbaka av EU-rätten i förhållande till utstationeringar men nu kommer spela en viktigare roll igen, samt att den svenska föreslagna regleringen är förenlig med EU-rätten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)