"Att vara chef i hemtjänsten kan ibland vara som en rockkonsert" : - En kvalitativ studie om enhetschefer i kommunal hemtjänst och deras upplevelse av sin yrkesroll, kraven och arbetsmotivationen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Med bakgrund av enhetschefer i äldreomsorgens komplexa yrkesroll har syftet med denna studie varit att undersöka enhetschefens upplevelse av yrkesrollen samt vilka krav och förväntningar som finns hur de upplevs och hanteras. Vad som motiverar enhetscheferna har också undersökts. Metoden som vi använde var en kvalitativ metod där vi genomförde sju semistrukturerade intervjuer med enhetschefer i kommunal hemtjänst. Vi utförde vår studie i en mindre kommun i södra Sverige. Empirin har analyserats med hjälp av tidigare forskning inom undersökningsområdet och utvalda teorier för ämnet. Resultatet visar att vår empiri i stora drag stämmer väl överens med tidigare forskning som bekräftar att yrkesrollen är komplex med mycket varierande arbetsuppgifter och att den innehåller krav och förväntningar från många olika håll. I likhet med tidigare forskning upplever även de enhetschefer vi undersökt, brister i vissa stödfunktioner, vilket också blivit det mest utmärkande i denna studie. Trots upplevda brister i stöd och hög arbetsbelastning visar samtliga enhetschefer i studien en positiv inställning till arbetet och uppger att de känner sig motiverade i sin yrkesroll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)