Infiltration - ur ett rättssäkerhetsperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Denna uppsats handlar om de brottsbekämpande myndigheternas användning av den okonventionella spaningsmetoden infiltration, en spaningsmetod som den svenska polisen, sedan många år, utan uttryckligt lagstöd använt sig av. Som utgångspunkt har arbetet haft ett rättssäkerhetsperspektiv på infiltrationsverksamheten. Syftet med undersökningen har, med andra ord, varit att studera det rättsliga stödet för användandet av infiltration och utreda hur det överensstämmer med kraven om rättssäkerhet. Trots att begreppet rättssäkerhet ofta förekommer i den allmänna och rättsvetenskapliga diskussionen, saknas en legaldefinition av begreppet. Det har emellertid, i den juridiska doktrinen och lagförarbeten, förts diskussioner som har tagit sikte på att definiera begreppet rättssäkerhet. Det gemensamma i dessa olika definitioner, kan sägas ligga i att begreppet tillskrivs förutsebarhet i rättsliga angelägenheter. Lagarna ska vara så utformade att det klart och tydligt framgår vad som är lagligt och olagligt. Infiltration föreligger när en polisman eller en enskild, på polisens initiativ, tar sig in i en verksamhet, i syfte att erhålla information som kan vara till nytta i den brottsbekämpande verksamheten. Emellertid är ett sådant förfarande förenat med åtgärder som inbjuder till diskussion. För det första innehåller infiltrationen en hög grad av vilseledande, vilket de personerna som operationen riktar sig mot blir utsatta för. Vidare ställs infiltratören ofta för situationer, som innebär att infiltratören själv deltar i en brottslig verksamhet. En oreglerad användning av metoden leder till att det uppstår allvarliga brister inom den verksamheten. Det har hänt att infiltratör och även hanterare, d.v.s. den polisman som har ansvaret för kontakten med en infiltratör, begått brottsliga gärningar. Det råder alltså en tydlig osäkerhet kring lagenligheten och lämpligheten av infiltration som brottsbekämpningsmetod. Det har föreslagits att en viss reglering, avseende vissa åtgärder som behöver vidtas under en infiltrationsoperation, bör införas i en ny särskild lag. Den föreslagna regleringen tar bl.a. sikte på annars brottsliga gärningar. Det föreslås bl.a. att infiltratören ska kunna tilldelas tillstånd att begå annars brottsliga gärningar. En viss begränsning avseende vilka brottsliga gärningar som ska föranleda ett tillstånd och ansvarsfrihet har föreslagits. Det har inte föreslagits någon reglering om själva användningen av infiltration. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv, vore det att föredra en reglering som även omfattar en allmän användning av infiltrationsoperationer. En sådan lösning skulle i högre grad bidra till att tillgodose kravet på förutsebarhet, som är en grundläggande del i begreppet rättssäkerhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)