Jäv för styrelseledamot enligt 8 kap. 23 § aktiebolagslagen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Micael Karlsson; [2009]

Nyckelord: Associationsrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Denna uppsats har som syfte att utreda betydelsen av jäv för styrelseledamot enligt 8 kap. 23 § ABL. För att uppnå det uppställda syftet har följande frågeställning formulerats. Vad konstituerar jäv för styrelseledamot enligt 8 kap. 23 § ABL? En reglering kan sägas innehålla två sidor, en deskriptiv och en normativ sida. Betydelsen av begreppet kan utifrån detta synsätt inte utredas endast genom att se till i vilka situationer frågor om jäv för styrelseledamot aktualiseras, genom studier av den deskriptiva sidan. Därför ska även följderna av jäv för styrelseledamot studeras, den normativa sidan. Bestämmelsen i 8 kap. 23 § ABL om jäv för styrelseledamot innebär att en styrelseledamot är förhindrad att närvara vid en fråga om avtal vari ledamoten kan ha, eller typiskt sett har ett med bolaget motstående intresse. Två rekvisit är väsentliga för tillämpningen av jävsbestämmelsen, ''handläggning'' och ''fråga om avtal''. Rekvisitet handlägga omfattar både deltagande i överläggning eller fattande av beslut i en fråga. Frågan skall vara en sådan som rör fråga om avtal. Rekvisitet är mycket vidsträckt och kan antas omfatta alla rättshandlingar som syftar till att grundlägga, bevara eller förändra ett rättsförhållande på förmögenhetsrättens område. Enligt 8 kap. 23 § 3 st. ABL. Skall med fråga om avtal jämställas talan inför domstol eller annan talan. Jävsbestämmelsen tar sikte på tre partskonstellationer, fall av självkontrahering, intressejäv och ställföreträdarjäv. Följden av att en styrelseledamot anses jävig enligt regleringen i 8 kap. 23 § ABL är att denne inte tillåts närvara vid handläggningen av den jävsframkallande frågan. Avseende fastställande av styrelsens beslutsförhet skall i en omröstning en jävig ledamot anses som inte närvarande enligt 8 kap. 21 § ABL. Bestämmelsen i 8 kap. 23 § ABL om jäv för styrelseledamot utgör förutom en reglering av jäv även en avgränsning av styrelseledamöternas plikt att agera i enlighet med bolagets intresse, vad som kan beskrivas som ledamöternas lojalitetsplikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)