Att ha en cancersjuk förälder - ungdomars upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Cancer är en utbredd sjukdom som drabbar var tredje person i Sverige. Många avde som insjuknar är föräldrar till ungdomar, vars liv också påverkas av sjukdomen.Ungdomsåren är ofta en utmanande period och att addera en förälders cancersjukdom kangöra situationen än mer krävande. Det framgår att ungdomar inte känner sig tillräckligtdelaktiga inom hälso- och sjukvården trots att vårdpersonal har som skyldighet att ta särskildhänsyn till en ungdom vars förälder har en allvarlig fysisk sjukdom. För att en sjuksköterskaska kunna hjälpa ungdomen på bästa sätt är det viktigt att hen är välinformerad och insatt ihur den unge individen upplever situationen. Syfte: Att undersöka ungdomars upplevelse ochbehov av stöd när en förälder drabbats av en cancersjukdom. Metod: En litteraturöversiktgenomfördes baserad på tio vetenskapliga artiklar där både kvalitativa och kvantitativaartiklar inkluderades. Resultat: Sammanställning av artiklarna gav tre huvudteman och åttasubteman. Den förändrade vardagen kunde yttra sig genom nya prioriteringar, ökatansvarstagande och en annorlunda familjesituation. Att få och vara en del av sammanhangetkunde visa sig genom att ungdomen önskade att få vara delaktig, informerad och få möjlighetatt uttrycka sina tankar tillsammans med andra. Den känslomässiga påfrestningen yttrade sigpå olika sätt beroende på bland annat mognad, förhållningssätt och vilket utrymme som gavsåt tonåringen att dela med sig av sina känslor. Resultatet genomsyrades av en ambivalens därungdomen inte riktigt visste vad hen själv ville. Slutsats: En ungdom vars förälder drabbatsav cancersjukdom behöver uppmärksammas och stödjas på bästa möjliga sätt, utefterindividens egna önskemål och behov. Ungdomen upplevde en variation av känslor, tankaroch förhållningssätt. Sammantaget gjorde detta det än mer väsentligt att sjuksköterskanarbetade personcentrerat för att tillfredsställa det behov av stöd som identifierades.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)