Etiskt guld - En antropologisk studie om hur moral och identitet kan vara komponenter av en metall

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialantropologi

Sammanfattning: Guld är en ädelmetall vilken kan påverka områden såsom exempelvis miljö, kultur och samhälle. Olika aspekter av moral studeras här genom att se hur identitet skapas men också via olika uppfattningar kring innebörden av ’etiskt guld’. Inom ekonomisk antropologi behandlas frågor som på vilket sätt moral påverkar konsumtionskultur och här studeras kedjan av produktion, distribution och konsumtion. Genom uppsatsen tydliggörs att moral och ekonomi inte går att separera, samt hur människans habitus påverkar betydelsen av ting för social positionering och skapande av identitet. Lokala och globala ’ekotrender’ tenderar att växa i neoliberalistisk riktning. Innebörden av diskussioner runt etiskt guld mellan distributör och konsument blir därigenom relevanta delar i frågor om moral. Det går att argumentera för möjliggörande av potentiella strategier inom guldsmedsbranschen som kan bearbeta etisk och miljömässig problematik relaterat till guld. Förslag på arbete mot konsensus är exempelvis utbildning, full transparens samt övergripande policy som reglerar inköp av miljöfarligt utvunna icke-förnybara material.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)