EU-rättslig minimilönsreglering och den svenska arbetsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att belysa och identifiera det liggande förslaget av direktiv gällande tillräckliga minimilöner samt undersöka om det svenska systemet är tillräckligt för att uppfylla målen i direktivet. Uppsatsen presenterar att den svenska modellen reglerar lönerna på den svenska arbetsmarknaden genom kollektiva förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, detta görs möjligt genom hög organisationsgrad och låg statlig inblandning. Vidare presenteras att det liggande förslaget syftar till att uppfylla de mål som finns i princip 6 i EU:s pelare för sociala rättigheter genom att skapa ramverk för medlemsländerna. Målet med förslaget är att arbetstagare ska få rätt till skäliga levnadsstandarder samt minska social dumping och snedvriden konkurrens inom EU. Förslagets första kapitel riktar sig till länder med lagstiftade minimilöner, andra kapitel till länder med kollektivavtalsreglerade löner. I tredje återges regleringar för efterlevnad. Förslaget har tidigare väckt stark kritik från Sverige som avfärdat förslaget på grund av rädsla för att direktivet medför ett hot mot den svenska modellen. Efter kompromissförhandlingar i ministerrådet beslutade Sverige trots detta att rösta ja till förslaget då de anser att förslaget numera säkerställer att den svenska modellen kommer värnas. Det kollektivavtalsreglerade systemet anses å ena sidan vara tillräckligt för att uppnå målen i direktivet. Å andra sidan kan ett fullständigt svar utges först när regleringarna tillämpats och sedan tolkats av EU-domstolen i ett relevant mål. Det som talar mot att det svenska kollektiva systemets otillräcklighet är tidigare prejudikat från EU-domstolen angående traditionella kollektivavtal och dess ställning samt att den svenska modellen faktiskt inte ger ett hundraprocentigt skydd för alla arbetstagare. I dagsläget är det alltså en liten grupp arbetstagare som inte omfattas av något löneskydd alls, trots att Sverige generellt har mycket goda och tillräckliga löner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)