Strategisk linjering av prestationsmått : En fallstudie om utformning och implementering av produktionsmål inom anläggning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: Bygg- och anläggningsindustrin brottas med frågor kring produktivitetsutveckling, då inte önskad produktivitet alltid uppnås. För att kunna öka och utveckla produktiviteten bör anläggningsföretag kunna mäta och följa upp sina prestationer. Genom att kunna mäta prestationer skapas en förståelse över hur verksamheten går och i vilken riktning den är på väg. Det finns svårigheter med att ta fram ett tydligt arbetssätt kopplat till målarbete inom anläggning då alla projekt har unika förutsättningar att utgå ifrån. Fel inom anläggningsprojekt kan leda till stora ekonomiska konsekvenser för företaget, och utan en tydlig målbild med relevanta prestationsmått är det svårt att veta om arbetet som utförs ligger i linje med de satta målen eller ej. För att kunna bemöta problemen har forskning inom problemområdet föreslagit att det är viktigt att det finns ett linjerat arbetssätt genom hela organisationen, så kallad strategisk linjering. Då företag inom bygg- och anläggningsbranschen länge blivit kritiserade för sin långsamma utveckling är strategisk linjering av prestationsmått ett intressant område att studera. Det är även ett relativt outforskat område när det kommer till andra studier och speciellt fallstudier inom bygg- och anläggningssektorn. Syftet med examensarbetet är att bidra till en ökad kunskap om strategisk linjering av produktionsmål och prestationsmått och dess specifika implementering inom anläggning. Examensarbetet studerar ett konkret implementeringsarbete avseende strategisk linjering av produktionsmål och prestationsmått inom ett anläggningsföretag. Målet med studien är att, med utgångspunkt i litteratur inom ämnesområdet adressera följande två huvudfrågeställningar: 1.     Hur kan ett anläggningsföretag implementera strategisk linjering mellan produktionsmål och prestationsmått? 2.     Vad kan utgöra hinder respektive möjliggörare vid implementering av strategisk linjering av prestationsmått inom anläggning?   Datainsamlingen har bestått av intervjuer, dokumentinsamling och observationer. Innan datainsamlingen påbörjades utfördes en litteraturstudie inom forskningsområdet strategisk linjering av prestationsmått som ligger till grund för den teoretiska referensramen och den framtagna analysmodellen.   För att möjliggöra implementering av strategisk linjering mellan produktionsmål och prestationsmått krävs en sammanhängande målnedbrytning från ett anläggningsföretags övergripande mål ned till specifika produktionsmål som sedan kan följas upp genom tydliga mätbara prestationsmått. Prestationsmåtten ska vara lätta att förstå och utföra, och vara linjerade med de specifika produktionsmålen som i sin tur är linjerade med anläggningsföretagets övergripande mål. Analysen av litteraturen sammanvägt med fallföretagets förutsättningar visar att det är av värde att ha prestationsmått som både indikerar på vad som sker just nu, och vad som har skett under en viss period för att både kunna vara proaktiva och reaktiva i sitt agerande kopplat mot målarbetet. De prestationsmått som återkommande nämns i litteratur kring strategisk linjering av prestationsmått och som är analyserade i studien för att uppfylla detta är key performance indicators (KPI), performance indicators (PI), result indicators (RI) och key result indicators (KRI). Då projekt inom anläggningsbranschen består av väldigt varierande förutsättningar finns det möjliggörare för att lyckas implementera strategisk linjering av prestationsmått, men det finns även en del hinder.   Det största hindret med strategisk linjering av prestationsmått som upptäcktes i studien är att lyckas få prestationsmåtten tydligt mätbara då olika aktiviteter i ett anläggningsprojekt mäts i olika enheter. Det har visat sig att vara viktigt att alla som ska använda prestationsmåtten har en förståelse varför de ska användas, och hur de ska användas för att få öka möjligheterna för ett gemensamt arbetssätt inom företaget. Ytterligare ett hinder är om prestationsmåtten tas fram utan anknytning till produktionsmål, kritiska framgångsfaktorer, strategi, övergripande mål och vision, vilket skulle bidra till en avsaknad av enhetlighet inom ett anläggningsföretags målarbete. Det sista hindret som studien visar är om prestationsmåtten används på fel sätt och enbart visar resultat på past performance. Möjliggörarna till strategisk linjering av prestationsmått har visat sig vara att tydligt utformade prestationsmätningar bidrar till ett gemensamt arbetssätt, och det blir enklare att kontinuerligt följa upp resultat över tid. Med tydligt utformade prestationsmått ökar sannolikheten att tidigt upptäcka avvikelser som i sin tur kan korrigeras i rätt tid innan problemet hinner växa sig större. Rekommendationerna till fallstudieföretaget och andra anläggningsföretag blir att tydliggöra hur prestationsmåtten ska mätas, och hur de ska följas under projekten. Nästa steg blir att tydligt sprida prestationsmåtten ut i verksamheten för att säkerställa att alla förstår hur de ska användas vilket kan leda till större möjlighet att styra processen i rätt riktning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)