Den sista politiska debatten : En studie av medialisering i partiledardebatter inför riksdagsvalet 2014

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Författare: Stina Zetterberg; Sofie Tejre; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel: Den sista politiska debatten Författare: Stina Zetterberg & Sofie Tejre Handledare: Jesper Strömbäck Kurs, termin och år: C-uppsats, höstterminen 2014 Antal ord i uppsatsen: 13 405 Problemformulering och syfte: Medialisering är ett relativt outforskat teoriområde i Sverige, det har aldrig tidigare genomförts en studie utifrån ett medialiseringsperspektiv på partiledardebatter. Samtidigt hade två nya partiledardebatter premiär inför riksdagsvalet 2014. Därför är vårt syfte att undersöka medialisering i SVT:s, TV4:s, Expressens och Aftonbladets slutdebatter mellan partiledarna inför rikdagsvalet 2014.  Metod och material: Vi har använt oss av både en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys för att få ett så heltäckande resultat som möjligt. Vårt material har varit de fyra TV-sända slutdebatterna inför riksdagsvalet 2014. Huvudresultat: Vi har kommit fram till att samtliga debatter innehåller inslag av medialisering. Dock på olika sätt och i olika utsträckning. Tvärtemot vad tidigare forskning på medialisering visat, har vi kommit fram till att SVT:s partiledardebatt är den som på många sätt är mest medialiserad. Kvällstidningen Expressen visade sig istället vara den minst medialiserade. Partiledardebatter skiljer sig därför från övrig nyhetsjournalistik under valrörelsen. Nyckelord: Medialisering, partiledardebatter, kommersialisering, professionalisering, förenkling, medielogik, politisk logik, gestaltningsteorin, spelgestaltning, tolkande journalistik, journalisters synlighet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)