Lgr 11 & naturvetenskapen i skolan - en studie kring lärares resonemang och uppfattningar

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: SammanfattningI denna studie vill vi få kunskap om hur lärare som undervisar i årskurs 1-3 uppfattar och resonerar kring Lgr 11och kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena. Vi vill även få en inblick i de didaktiska val lärarna gör i sinNO-undervisning samt hur de motiverar dessa. Då vi har fått en ny läroplan menar vi att vår studie har en storbetydelse för läraryrket då den behandlar något högst aktuellt för både kommande och verksamma lärare.Höstterminen 011 trädde Lgr 11 och dess kursplaner i kraft . Vi intresserade oss därför av hur Lgr 11implementerades på våra undersökningsskolor samt det eventuella stöd som lärarna upplevt under denna process.Lgr 11 har inneburit att det blivit ett större fokus på NO-undervisningen i de tidigare åldrarna, vi var nyfikna påhur lärarna i vår studie ställde sig till detta.För att få svar på våra forskningsfrågor har vi använt oss av metoderna enkät och intervju. I vår undersökningingick fyra skolor, varav två friskolor och två kommunala skolor. Vi lämnade ut enkäter till samtliga lärare somundervisade i årskurs 1-3 på skolorna. Utifrån de enkätsvar som vi fick in gjordes ett urval där fem lärare valdesut för vidare intervjuundersökning.I arbetets inledande skede hade vi en förutfattad mening om att lärare som undervisar i de tidiga skolåren endastfokuserar på biologidelen. Flera lärare i vår studie gav uttryck för att de arbetade med kemi och fysik i sin NO-undervisning, dock inte i samma utsträckning som de undervisade i biologiämnet. Lärarna i vår intervjustudieuppgav att det är ett medvetet val de gör grundat på elevernas intresse. Det handlar inte om att de kände någonrädsla för att undervisa i kemi och fysik för de yngre eleverna.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)