Doping och gymkultur : Kroppslig praktik, genus och prevention

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Författare: Andreas Halkjaer; [2021]

Nyckelord: Doping; Anti-doping; Motiv; Prevention; Bodybuilding; Fitness;

Sammanfattning: Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur doping och anti-doping förstås i ett gym- och fitnessammanhang. För att besvara syftet formulerades tre frågeställningar angående förekomsten av doping, hur doping kan förstås i relation till kropp och genus, och om anti-doping och preventiva insatser. Utifrån semistrukturerade intervjuer tillsammans med nio informanter, tillhörande bodybuildingens professionella sfär, har sedan frågeställningarna försökt besvarats. Informanterna bestod av tre kvinnor och sex män i åldrarna 21 till 45 år. Det empiriska materialet har analyserats utifrån Connells begrepp hegemonisk maskulinitet och betonad femininitet, samt delar av Bourdieus begreppsapparat. Resultatet presenteras under tre olika teman som berör respektive frågeställning. Utifrån resultatet kan doping förstås vara vanligt förekommande inom professionell bodybuilding vid tävlingssatsning. Doping förekommer även utanför tävlingskontext hos användare med motiv som på olika sätt förankras i rekreation och estetik. I båda fallen kan doping förstås i syfte att stå ut och skapa ett narrativ om att vara något utöver vanliga. Resultatet visar även att anti-dopingarbetet är svårnavigerat och delvis splittrat där nya perspektiv på arbetssätt möter äldre, och där anti-dopingrörelsens olika aktörer kan behöva göras enhetliga för att inte riskera sin trovärdighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)