Kvinnor i svenska bolagsstyrelser : Påverkar kvinnor företagets prestation och är effekten större hos innovativa företag?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Jämställdhet och kvinnors deltagande i svenska bolagsstyrelser är ett viktigt och omdebatterat ämne, inte minst till följd av hotet från regeringen om en kvoteringslag på 40 procent kvinnor. Denna studie syftar till att undersöka både det direkta sambandet mellan kvinnor och företagets prestation och om relationen kan bero på innovationsintensiteten. Den kvinnliga representationen har studerats utifrån både andel och antal kvinnor. Detta då Forskning visar på att det krävs minst tre kvinnor, critical mass, för att det ska generera en bättre prestation inom företaget. Resultatet från denna studie visar ett positivt signifikant samband mellan andelen kvinnor, en kvinna, två kvinnor samt critical mass och företagets prestation. Sambandet var dock starkare signifikant för två, och minst tre kvinnor. Därav dras slutsatsen om att critical mass är minst två kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Studien visar också att den positiva effekten av kvinnlig representation i styrelsen är större hos låginnovativa företag än hos höginnovativa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)