Den kommunikativa utmaningen mellan ledning och medarbetare : En kvantitativ studie av hur medarbetare tillgodogör sig information i en centraliserad och en decentraliserad bank

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning:

Kommunikation finns i allt vi gör och används dagligen, vi omges även dagligen av organisationer som på olika sätt påverkar våra liv. Den kommunikation som då sker inom organisationer är den interna och formella kommunikationen, det vill säga ett informationsutbyte mellan ledning och medarbetare. Kommunikation beskrivs främst som en funktion för utbyte av information och kan delas in i två processer. Den enkelriktade som kopplas samman med Shannon & Weavers kommunikationsmodell från 1940 – talet, samt den dubbelriktade processen som hör samman med Newcombs modell. Undersökningen som är av kvantitativ natur och gjord ur ett medarbetarperspektiv bestod av medarbetare vid både Handelsbanken och Nordea. Denna uppsats undersöker medarbetares upplevda tillgodogörande av ledningens information i en centraliserad och en decentraliserad organisation.

I tidigare forskning har olika kommunikationskanaler undersökts, även organisationsstruktur och dess effektivitet har studerats (Andrews et al., 2009; Kupritz & Cowell, 2011; Santra & Giri, 2008; White et al., 2010) Denna kvantitativa uppsats undersöker dock fler kommunikationskanaler och kopplar detta till medarbetares upplevda tillgodogörande. Detta för att kunna undersöka om ledningens val av kommunikationskanal påverkar hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig information. Tillgodogörandet mäts genom olika indikatorer på tillgodogörandet. Dessa indikatorer var; tid, mängd, motivation, arbetsbelastning, kvalitet och feedback.

Handelsbanken och Nordea valdes ut på grund av deras skilda organisationsstruktur. Medarbetare vid både dessa svenska storbanker valdes ut för att medverka vid en enkätundersökning. 461 medarbetare tillfrågades sammanlagt vid båda bankerna.

  • Inledningsvis frågades kontorschefer vid varje bank för att be om lov att distribuera enkäten vid deras kontor.
  • Enkäten distribuerades via en datorenkät tillsammans med ett följebrev.
  • Totalt består enkäten av 28 frågor som knyter an till den teoretiska referensramen och hypoteser som formulerats för att kunna göra tillgodogörandet mätbart.

 

Det fanns skillnad i vilka kommunikationskanaler som medarbetare vid bankerna föredrog, men resultat från undersökningen visar att interpersonell även kallat ansikte-mot-ansikte kommunikation med chefen är mycket uppskattat. Detta resultat gäller genomgående för respondenter vid båda bankerna. Att den personliga kommunikationen värdesattes stämde för alla indikatorer. Det var däremot mindre tydligt vilka enkelriktade kommunikationskanaler som föredrogs hos medarbetarna vid de båda bankerna Detta berodde till stor del på vilken indikator på tillgodogörandet som kopplades samman med de olika kommunikationskanalerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)